نفت، گاز و پتروشیمی


مخزن حمل گاز مایع

L.P.G Tank


Type: Transportation
Volume: 50 m3

L.P.G Tank


Type: Transportation
Volume: 50 m3

L.P.G Tank


Type: Transportation
Volume: 45 m3

L.P.G Tank


Type: Transportation
Volume: 45 m3

L.P.G Tank


Type: Transportation
Volume: 45 m3

L.P.G Tank


Type: Transportation
Volume: 45 m3


مخزن ثابت گاز مایع

L.P.G Tank


Type: Stationary
Capacity: 6360 kg

L.P.G Tank


Type: Stationary
Capacity: 3180 kg

L.P.G Tank


Type: Stationary

Capacity: 2120 kg

L.P.G Tank


Type: Stationary

Capacity: 1060 kg

L.P.G Tank


Type: Stationary
Capacity: 63,600 kg

L.P.G Tank


Type: Stationary
Capacity: 60 tons